Kierowcy -Kurs ADR  podstawowy 11 marzec 2016 godzina 14.30 Bochnia Rynek 11
zajęcia :11, 12, 18, 19,, 26 marzec , zajęcia popołudniu od godziny 14.30

kurs cysterny 19, 25, 26 marzec

Zapisy najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu - proszę dzwonić wcześniej

Kursy ADR Kraków, Kursy ADR Tarnów, kursy ADR Brzesko, kursy ADR Wieliczka, Kursy ADR Katowice

 

Szkolenia ADR dla kierowców( kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne)

Wg nowej Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 roku

Do kierowania pojazdem przewożącym towary niebezpieczne w przewozie drogowym, w stosunku do którego ADR wymaga ukończenia przez jego kierowcę kursu ADR, jest uprawniona osoba, która posiada ważne zaświadczenie ADR.
1) ukończyła 21 lat, z wyjątkiem kierowców pojazdów należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
2) spełnia wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym i o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy;
3) ukończyła odpowiedni kurs ADR:
a) początkowy, jeżeli ubiega się o wydanie zaświadczenia ADR po raz pierwszy,
b) doskonalący - jeżeli ubiega się o przedłużenie zaświadczenia ADR;
4) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kończący kurs ADR początkowy albo doskonalący.
W celu przedłużenia ważności zaświadczenia ADR kierowca jest obowiązany, w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności zaświadczenia ADR, ukończyć kurs ADR doskonalący i złożyć z pozytywnym wynikiem egzamin. Marszałek Województwa przedłuża ważność zaświadczenia ADR na okres kolejnych 5 lat od dnia upływu terminu ważności dotychczasowego zaświadczenia ADR

Dokumenty, które należy złożyć aby zapisać się na kurs:
dowód wpłaty
druk zgłoszeniowy-wypełnij druk zgłoszeniowy ---> zobacz


Rodzaje szkoleń  dla kierowców przewożących towary niebezpieczne:

Kursy dokształcające początkowe -kierowcy którzy nie posiadają  zaświadczenia ADR, pierwszy raz przystępują do kursu lub utracili ważność zaświadczenia ADR

1.  Kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas; ( czas trwania kursu co najmniej 25 h)
2.  Kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach; ( czas trwania kursu co najmniej 17 godzin)
3.  Kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1; ( czas trwania kursu co najmniej 8 godzin lekcyjnych )
4.  Kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7; ( czas trwania kursu co najmniej 8 godzin lekcyjnych)

Kursy dokształcające doskonalące- kierowcy , którym kończy się termin ważności zaświadczenia  ADR i chcą go przedłuży

RODZAJE I CZAS TRWANIA KURSÓW DLA KIEROWCÓW PRZEWOŻĄCYCH TOWARY NIEBEZPIECZNE

/Egzaminy/

Rodzaj kursu dokształcającego początkowego

Czas trwania Liczba godzin lekcyjnych co najmniej

Liczba pytań testowych

Pozytywny wynik egzaminu przy minimum poprawnych odpowiedzi

Czas trwania egzaminu

Kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas

3 dni doskonalący 2 dni
25
doskonalący 16
30 20 60 minut

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach

2 dni
doskonalący 1 dzień
17
doskonalący 8
18 12 40 minut
Kurs specjalistyczny  w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1
1 dzień 8
doskonalący 5
15 10 30 minut
Kurs specjalistyczny  w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych towarów niebezpiecznych klasy 7
1 dzień 8
doskonalący 5
15 10 30 minut