Kierowcy -Kurs ADR  podstawowy 11 marzec 2016 godzina 14.30 Bochnia Rynek 11
zajęcia :11, 12, 18, 19,, 26 marzec , zajęcia popołudniu od godziny 14.30

kurs cysterny 19, 25, 26 marzec

Zapisy najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu - proszę dzwonić wcześniej

Szkolenia ADR-egzaminy, czas trwania

Aktualności, czyli co każdy kandydat na szkolenie ADR dla kierowców powinien wiedzieć.
Poz. 619 ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych określa  Zakres, ramowy program i minimalny czas trwania kursu:
§ 8

 1. W ramach kursu ADR początkowego wyróżnia się:
  1. szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas;
  2. szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach;
  3. szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1;
  4. szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.
 2. W ramach kursu ADR doskonalącego wyróżnia się:
  1. szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas;
  2. szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach;
  3. szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1;
  4. szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.
 3. Szkolenia, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmują również ćwiczenia praktyczne z zakresu objętego tematyką zajęć teoretycznych oraz sposobów udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożaru oraz postępowania w razie zaistnienia wypad­ku lub awarii.
 4. W odniesieniu do szkoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w ust. 2 pkt 1 i 2, w celu przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych minimalny czas trwania kursu przedłuża się o dodatkową godzinę lekcyjną na każde pięć osób uczestniczą­cych w kursie.

§ 10. 1. Warunkiem wydania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie odpowiedniego rodzaju kursu jest:

 1. uczestnictwo w co najmniej 75% zajęć;
 2. w przypadku kursu zintegrowanego – uczestnictwo w co najmniej 75 % zajęć z każdego rodzaju szkolenia wchodzącego w zakres tego kursu.

Egzaminowanie kierowców określa: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1)  z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne
Do egzaminu dopuszcza się kierowcę, który posiada zaświadczenie o ukończeniu kursu ADR oraz został zgłoszony do odbycia egzaminu w trybie określonym w § 2 ust. 2.
§ 5. 1. Egzamin przeprowadza się w formie testu pisemnego, składającego się z pytań jednokrotnego wyboru z trzema możliwymi odpowiedziami.
Test, o którym mowa , składa się z:

 1. 30 pytań – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia podstawowego w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas;
 2. 18 pytań – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach;
 3. 15 pytań – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1;
 4. 15 pytań – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.

§ 6. Czas trwania egzaminu kończącego kurs ADR wynosi:

 1. 60 minut – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia podstawowego w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas;
 2. 40 minut – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach;
 3. 30 minut – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1;
 4. 30 minut – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.

§ 7. Egzamin uważa się za zdany, jeżeli osoba egzaminowana udzieli poprawnych odpowiedzi na co najmniej 2/3 pytań z każdego zdawanego testu.